Мениджмънт на музикалните индустрии

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение

За придобиване на степен „магистър“ са необходими 120 кредита (60 за всяка учебна година) от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: история на музикалния бизнес; сценичните изкуства – статут, финансиране, жанрове; правни норми и практики в музикалния бизнес; продуценство, организация на фестивали и конкурси; авторски и сродни права в музиката; изграждане на артистична кариера; музика в електронните медии; PR, реклама и маркетинг; практикуми;

- избираеми: музикални стилове и жанрове; музикална критика; музиката и новите технологии; източници на финансиране; подход и реализация на изследователски проект; българският музикален фолклор и съвременността; методика на музикално-просветната дейност;

-факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- специалисти и ръководители в държавни, общински и частни организации, които създават и разпространяват сценични произведения;- създаване и управление на подобни фирми и организации;

- специалисти в Министерството на културата и други институции и органи в сферата на културата;

- специалисти в медии;- организатори на прояви, фестивали, конкурси и други културни събития;

- преподаватели в държавни висши или средни училища от системата на Министерството на културата;

- преподаватели в частни висши или средни училища с профил в изкуствата и културата;

- специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на сценичните изкуства, киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

« Назад