Записване

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

2. Списъците с новоприетите студенти ще бъдат обявени след 10:30 ч. на 05 юли 2019 г.

3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 05, 08, 09 и 10 юли от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, заверка и превод;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. "Княз Александър І" № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- именник;

- четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

- декларация за здравно осигуряване;

- декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

- декларация за информираност относно обработването на личните данни;

- молба за разпределение по специален предмет;

- кредитен лист;

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

Студентите се записват в следните канцеларии:

- за Теоретико-композиторски и диригентски факултет -  ет. 1, стая № 20; 

- за Вокален факултет - ет. 1, стая № 14;

- за Инструментален факултет и Поп и джаз изкуство - ет. 1, стая № 6.