Условия

 

УСЛОВИЯ 

 ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

1. За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

2. Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

3. В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата. Ако са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

4. Кандидат-студентите /български граждани/ подават в съответната факултетна канцелария следните документи за участие в приемните изпити:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието). В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

- документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията - за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в Инструментален факултет.

- български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление по образованието;

б) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

в) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

5. Документите за кандидатстване и условията за приемане на студентите са съобразени с Наредбата на МОН за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

6. Чуждестранните граждани от страните на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват при условията за приемане на български студенти.

7. Необходими документи за кандидатстване на чужденци - граждани на Европейския съюз:

а) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

б) копие от дипломата за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина;

в) документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

г) удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление по образованието /България/, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

д) документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България;

е) медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

ж) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

з) две снимки.

 

ВАЖНО! Документите по точка б), в) и е) трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Копията на документите трябва да притежават оригинален апостил или оригинална консулска заверка, преводът на документите трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.

Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК през месец юни. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.