Академично израстване

Съгласно ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г.

Академичният състав на НМА включва заемащите академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”, както и други лица по Закона за висшето образование.

 Научните степени са:

1. „доктор" (образователна и научна);

2. „доктор на науките".

Академичните длъжности са:

1. „асистент";

2. „главен асистент";

3. „доцент";

4. „професор".