2021

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

/Камерна музика - кларинет/

Росен Идеалов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментале факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Произведенията за кларинет и виолончело в творчеството на българските

композитори (в периода 1984-2009 година). Ансамблови и интерпретационни проблеми”

Автореферат /23.02.2021 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Атанас Карафезлиев /23.02.2021 г./

2. проф. дн Марияна Булева /23.02.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Атанас Атанасов /23.02.2021 г./

2. проф. д-р Стела Митева-Динкова /23.02.2021 г./

3. проф. Румен Байрактаров /23.02.2021 г./

 

_____________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

/Поп и джаз тромпет/

Михаил Йосифов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Поп и джаз изкуство",

Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Тромпетът в джаза. Начини на интерпретиране и стилови особености.

Личности, повлияли върху развитието му”

Решение

Автореферат /19.02.2021/

Рецензии:

1. проф. д-р Цветан Недялков /19.02.2021 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /19.02.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Иван Димитров /19.02.2021 г./

2. проф. д-р Стела Митева-Динкова /19.02.2021 г./

3. проф. д-р Симо Лазаров /19.02.2021 г./

_____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Контрабас/

Гергана Маринова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Струнни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Ролята на българските педагози и българската музика в изграждането

на съвременна контрабасова школа в Мексико”

Автореферат /10.02.2021 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Петя Бъговскa /10.02.2021 г./

2. проф. д-р Ганка Неделчева /10.02.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Огнян Константинов /10.02.2021 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /10.02.2021 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /10.02.2021 г./

___________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Симеон Гошев - редовен докторант към Клавирна катедра,

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни подходи в клавирните версии на балетното творчество

от Игор Стравински“

Автореферат /14.01.2021 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /14.01.2021 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /14.01.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Даниела Андонова /14.01.2021 г./

2. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /14.01.2021 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /14.01.2021 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Интерпретационни подходи в клавирните версии на балетното

творчество от Игор Стравински“ за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Симеон Гошев

ще се проведе на 16.02.2021 г. от 11.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.