Музикално-сценична режисура

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Музикално-сценично изкуство”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: музикално-сценична режисура, действен анализ на партитура, работа в екип – диригент, работа в екип – сценограф, концепция (замисъл – реализация), учебен музикален театър;

- избираеми: фехтовка, грим, история на изкуството, чегтене на партитури, музикална естетика;

- факултативни: италиански език, немски език, английски език, френски език, руски език, подход и реализация на изследователски проекти, вокална методика, спорт, спортни танци.

Начин на дипломиране:

- постановка на спектакъл (или фрагменти) на опера, оперета или мюзикъл в Учебния музикален театър или на друга сцена;

- защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- професионална квалификация „режисьор”;

- режисьори в музикални или драматични театри;

- да поставят опери, оперети или мюзикъли;

- да преподават специалността в музикални учебни заведения;

- да преподават специалността във висши училища;

- експерти в системата на образованието, науката и изкуствата;

- да се реализират на свободна практика.


« Назад