Информация

РЕГИСТЪР ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

         Регистърът съдържа и предоставя на потребителите си структурирана информация за научните организации и учените, националните проекти за научни изследвания и технологично развитие, изследователски цели, международни програми и проекти, резултати и научни и технологични индикатори. Едно от изискванията към РНДБ е да поддържа модел на данни, съвместим със съответния модел на Европейската комисия за хармонизиране на информационните системи за научни изследвания на страните, членки на ЕС (CERIF).

РНДБ има за цел:

 • да набира и съхранява информация за научни изследвания, цели и получени резултати по проекти, финансирани от публични източници;
 • да предоставя съхраняваната информация на организациите, възлагащи изпълнението на научни изследвания;
 • на базата на тези данни да информира обществеността за възможностите за научни изследвания в България;
 • да предоставя възможности за намиране на партньори за съвместни научни изследвания.

РНДБ е предназначен за:

 • оторизиран администратор от МОН за поддържане на системата;
 • учени, изследователи, научни и иновационни центрове, инициатори на проекти за научни изследвания, консултантски и научни фирми, държавни институции и чуждестранни партньори.

 

Въвеждането и актуализирането на данните в РНДБ се осъществява от:

 • оторизирани администратори от МОН за вписване и актуализация на данните, както и за контрол (модериране) на данните, постъпващи от външни източници;
 • оторизирани представители на държавни институции, научни организации, висши училища, фирми и научни звена.

 

Данните в РНДБ са обособени в следните категории:

-         научни организации; научни работници;

-         национални проекти за научни изследвания и технологично развитие; изследователски цели; научни резултати;

-         обществени конкурси и програми за научни изследвания и технологично развитие;

-         международни проекти и програми;

-         научни и технологични индикатори за България.

Поддържат се данни за следните обекти:

 •   Физически лица (имена, адрес, ЕГН и др);
 • Научни работници (имена, адрес, ЕГН, както и данни за академични
  степени, публикации и др.);
 • Организации (име, кратко име, БУЛСТАТ и др);
 • Връзки между организации и лица (научни работници и ръководители).

Навигация.

Навигацията се извършва посредством т.нар. индекси (списъци от достъпни функции). Всяка страница предоставя възможности за избор на определени действия, чието изпълнение се активира чрез избор на функция, фигурираща в съответния индекс.

Търсене.

Текстовото търсене в РНДБ не зависи от главните и малки букви в полетата, по които се търси. Търсенето по текстови полета е частично - текстът, по който се търси, може да е произволна част от съдържанието на съответното поле.

Ако информацията е въведена в базата данни на два езика (английски и български), търсенето автоматично се извършва във въведените данни и на двата езика, без да е необходимо изрично да се задава език на търсенето.

При търсене по име на човек критерият се сравнява с началото на кое да е от имената в базата. Например, ако се въведе критерий за търсене „иван", ще бъдат намерени „Иван", „Иванов", „Ивановски", „Ивански", „Иванчев" и т.н., но няма да бъде открито лице с фамилия „Караиванов", тъй като тя не започва с „иван".

Търсенето може да си извършва и по повече думи, влизащи в състава на едно поле. Ако се въведе „Институт обща", резултатът ще бъде всички организации, съдържащи поне една от тези две думи в името си (т. е. „Институт" и/или „обща" независимо от това дали има други думи между тях или не) - например, „Институт по обща кибернетика" или „Факултет по обща лингвистика".

Когато се търси по няколко критерия и те се въвеждат в отделни полета, тогава търсения обект трябва да удовлетворява всичките зададени критерии. Например:

Поле 1: „Институт"

Поле 2: „био"

В този случай резултатът може да бъде: „Институт по молекулярна биохимия", но няма да бъде открита организация с наименование „Лаборатория по микробиология", тъй като последната отговаря само на единия от двата критерия.

Когато има голям брой резултати търсенето, се показва списък от първите 50 намерени обекта, удовлетворяващи критериите и се извежда предупреждение, че това не са всички възможни резултати. В тези случаи се препоръчва потребителят да въведе по-рестриктивни критерии, за да получи обозрим брой резултати.

Езикова поддръжка

На стартовия екран на РНДБ потребителят може да избере езика, на който да използва системата - английски или български. В зависимост от избора, текстовете на всички екрани и съобщения ще бъдат на съответния език. В административната част данните, подлежащи на редактиране ще се показват и на двата езика там, където е предвидено двуезична поддръжка.

Когато се използват номенклатури или данни от класификаторите под формата на падащи менюта (или в други помощни екрани), те са на избрания от потребителя работен език. В случаите, когато по някаква причина няма въведени стойности на работен език, данните се показват на езика, на който са въведени.

Задължителни полета.

Задължителните полета са отбелязани със знак *

При грешка във въведените данни или при непопълнени задължителни полета системата визуализира съобщения за грешка в горния ляв ъгъл на екрана.

Например:

* "Собствено име" е задължително поле. + "Фамилно име" е задължително поле. + "ЕГН" е задължително поле. + "Дата на раждане" е задължително поле. + "Електоонна поша" е задължително поле,

         Потребители.

Потребител на РНДБ е всяко лице, което използва ресурсите на системите: достъп до данни, ползване на функции - търсене, получаване на справки, променяне на данни и т.н.

Потребителите могат да бъдат, от една страна, нерегистрирани (произволни) и регистрирани.

Регистрираните потребители могат да бъдат вътрешни и външни. Достъпът до административната част на РНДБ се осъществява само от регистрирани потребители.