Такси за обучение

ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 –  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователна и научна степен

ДОКТОР

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

1000 лева

2000 лева

 

Докторантите редовно обучение по държавна поръчка заплащат такса само за първия и втория семестър от обучението си.

 

 

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

  - ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз)

Образователна и научна степен

ДОКТОР

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

3500 ЕВРО

7000 ЕВРО