Обща информация

     В Национална музикална академия се провежда следдипломно обучение, съгласно Закона за висшето образование и Правилника на НМА, което е свързано с повишаване квалификацията на специалисти.

     Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност. Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. 

   Следдипломното обучение дава възможност за повишаване на притежаваната квалификация или придобиване на нова квалификация, както и актуализиране на професионалните знания и умения, а на успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за преминат курс на обучение.

     Следдипломното обучение сe провежда под формата на специализации и преквалификации, в зависимост от специалността на кандидата.