Преквалификации

      Преквалификация за придобиване на учителска правоспособност:

     В Национална музикална академия се провежда обучение под формата на преквалификация за придобиване на учителска правоспособност. Преквалификацията по Педагогика на обучението по музика е със срок една учебна година /два семестъра/. Обучението се провежда по специализиран учебен план в задочна форма. След полагане на годишни изпити и държавен изпит се издава Свидетелство за професионална квалификация.

    За придобиване на професионална квалификация за УЧИТЕЛ  могат да кандидатстват притежаващите образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР от област на висшето образование ИЗКУСТВА и професионално направление МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО. Приемът е 

Документи за кандидатстване:

-   Заявление до Ректора;

-   Копие от дипломата за висше образование;

-   Удостоверение за придобита  образователно-квалификационна степен, за завършилите преди 1995 г;

-   Две снимки;
    Други преквалификации: 

   Следдипломното обучение за преквалификация се провежда по специалност, различна от специалността на кандидата от дипломата му за висше образование.

   Кандидатите за преквалификация се явяват на приемен изпит. Програми за тези изпити се съставят от катедрата по съответната специалност. Същата излъчва и изпитна комисия, съставена най-малко от трима членове. За резултата от проведения изпит се съставя протокол, в който се вписва оценката и мнението на комисията. Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Преквалификацията завършва с полагане на изпити по всички дисциплини, включени в учебния план и държавен изпит. Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

   Документи за кандидатстване:

-   Заявление до Ректора;

-   Копие от дипломата за висше образование;

-   Удостоверение за придобита  образователно-квалификационна   степен, за завършилите преди 1995 г;

-   Две снимки;

-  Уверение от съответната факултетна канцелария за тези, които са завършили семестриално;

-  Уверение от съответната факултетна канцелария за редовните студенти.