Специализации

Специализации - организират се с цел повишаване на ква­ли­фи­ка­ци­ята на специалисти, разширяването и задълбочаването на подготовката им в определена творческо-професионална или научна област.

Специализантите не придобиват по-висока образователна степен. След завършване на курса на обучение и полагане на изпитите, те получават съответен сертификат /Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за преминат курс на обучение./

Специализациите могат да бъдат с продължителност от един семестър до четири семестъра. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план.

Специализантите заплащат такса за обучението си, утвърдена от АС.

        Документи за кандидатстване и записване:

        1. Заявление /молба/ до Ректора.

        2. Копие на дипломата.

        3. Удостоверение от съответната факултетна канцелария за редовните студенти.

        4. Удостоверение от съответната факултетна канцелария за завършилите семестриално.

        5. За завършилите преди 1995 г. - Удостоверение за придобита образователно-квалификационна степен.

        6. Две снимки.

         Срокове за кандидатстване и място на подаване на документите:

            Обучението може да започне както от зимния, така и от летния семестър на съответната учебна година. Документи за кандидатстване за специализации се подават в Учебен отдел.