ПМС № 90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В сила от 01.06.2000 г.

Обн. ДВ. бр.44 от 30 Май 2000г., попр. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.60 от 6 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г., изм. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 29 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.86 от 3 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г.

 

Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението стипендии се отпускат на учащите се в редовна форма на обучение, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) студенти - български граждани, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) докторанти - български граждани, приети на места, субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) студенти, докторанти и специализанти - български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2001 г.) студенти, докторанти и специализанти - чужденци, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях; 5. студенти и докторанти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда за българските граждани.

(2) Студентите нямат право на стипендия, когато:
1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;
2. (В сила от II семестър на 2000/2001 г. учебна година; изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година - от първия семестър, е по-нисък от добър 4,00.

Чл. 2. (1) (Попр. - ДВ, бр. 45 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2001 г.) Средствата за стипендии за студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5 се определят по висши училища пропорционално на броя на студентите - български граждани и чужденци, приети по реда за български граждани, от редовна форма на обучение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Средствата за стипендии на несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и на студентките майки с дете до 6-годишна възраст се планират по висши училища съобразно броя на такива студенти - стипендианти от предходната учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) С бюджета на Министерството на образованието и науката ежегодно се утвърждават средствата за стипендии:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) за първата година от обучението на студентите, докторантите и специализантите по чл. 1, ал. 1, т. 4, с изключение на студентите и докторантите, приети за обучение по актове на Министерския съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) на студентите по чл. 5 и на докторантите по чл. 7, ал. 3.

Чл. 3. (1) Стипендиите се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Стипендиите на чуждестранните студенти по чл. 1, ал. 1, т. 4, на несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и на студентките майки с дете до 6-годишна възраст се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Стипендии се отпускат без спазване на ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 на:
1. несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един родител, който е с трайни увреждания, студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
2. чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет - за първата година на обучението; 3. чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Право на стипендия при условията на ал. 2 и 3 имат студентите - бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7622/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 67 от 2003 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Студентите у нас и в чужбина, които се дипломират преди срока по ал. 7, получават стипендии за времето до първата сесия за държавен изпит, но не повече от 3 месечни стипендии.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Начислени, но неполучени стипендии, награди и помощи могат да се изплатят до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2001 г.) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия от студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5 се определят от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на съответното висше училище.
(2) Критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия, задължително съдържат показателите "среден семестриален успех" и "месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Стипендията се отпуска със заповед на ректора от началото на втория и следващите семестри, с изключение на студентите по чл. 3, ал. 2.
(4) Броят на стипендиите, които ще се отпуснат за съответния семестър, се обявява преди срока по ал. 1.
(5) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентския съвет.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) Месечният размер на стипендията във висшето училище се определя от ректора по предложение на студентския съвет. Стипендията не може да бъде по-ниска от 50 лв. и по-висока от 120 лв. месечно.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2001 г., в сила от 01.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Студентите - български граждани, които се обучават в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, получават стипендии съгласно условията на съответната междуправителствена спогодба. Когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна, месечният й размер е равен на 2,5 пъти базисния размер на дневните командировъчни пари за съответната държава при командироване на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Чл. 6. Стипендиите по чл. 5 се изплащат за 11 месеца от учебната година.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Българските докторанти, обучаващи се в Република България на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер 450 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2001 г., в сила от 01.10.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Българските докторанти и специализанти, обучаващи се в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, получават стипендии съгласно условията на съответната междуправителствена спогодба. Когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна, месечният й размер е равен на 4 пъти базисния размер на дневните командировъчни пари за съответната държава при командироване на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Докторантите по ал. 1 в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.;
2. при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.

Чл. 8. (1) Учащите се по чл. 1, ал. 1, т. 4 получават месечни стипендии, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) за студенти - в размер 150 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) за докторанти и специализанти - в размер 450 лв.
(2) Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на висшето училище.
(3) Чуждестранните докторанти и специализанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата или специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на докторантурата и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) (1) Ректорът съгласувано със студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност.
(2) Общата сума на стипендиите по ал. 1 е до 5 на сто от средствата по чл. 2, ал. 1, в които не се включват средствата, предвидени за стипендии по чл. 2, ал. 2.
(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно в размера, определен по реда на чл. 4, ал. 6.
(4) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендиите по ал. 1 се определят от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на висшето училище.
(5) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентския съвет.
(6) Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендии по ал. 1 и награди по чл. 9, ал. 1, т. 1.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Ректорът може да отпуска на студенти и докторанти награди и помощи в размер до 200 лв., както следва:
1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;
2. помощи при тежко материално състояние.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
(3) Общата сума на наградите и помощите по ал. 1 е до 10 на сто от одобрените с бюджета средства за изплащане на стипендии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Наградите и помощите по ал. 1 се отпускат съгласувано със студентския съвет.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите може да отпуска ежегодно на студентите, докторантите и специализантите - български граждани, обучаващи се в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, еднократни помощи в размер до 400 щатски долара. Средствата за изплащане на помощите се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) Студентите от държавните и частните висши училища могат да получават стипендии и награди, осигурени със средства от европейските структурни фондове.
(2) За стипендиите и наградите по ал. 1 могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Размерът на стипендиите и наградите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката. Размерът на стипендиите не може да надхвърля максималната сума, определена в чл. 4, ал. 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се определят от министъра на образованието и науката.
(5) Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии и награди, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии и награди по ал. 1.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) Докторантите от държавните и частните висши училища и от научните организации могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове.
(2) Докторантите от държавните висши училища в редовна форма на обучение могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката. Размерът на стипендиите не може да надхвърля сумата, определена в чл. 7, ал. 1.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (1) Студентите от държавните и частните висши училища могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на провеждане на студентска практика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Условията за предоставяне на стипендиите по ал. 1 се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката.
3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 2 лв. на час.
(4) Студентите могат да получават стипендии по ал. 1 едновременно с други стипендии по постановлението.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) Студентска практика по смисъла на постановлението е практическо обучение на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, в които студентът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.
§ 3. Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените документи.
§ 4. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2008 г.) Студентите, докторантите и специализантите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" или "б" и за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "б" или "в" от Закона за висшето образование или за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "а" от същия закон, както и за една образователна и научна степен "доктор".
§ 6. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.
§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) (1) Стипендиите, които се предоставят на учащите се, приети за обучение в Тараклийския държавен университет по чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова (ДВ, бр. 20 от 2005 г.), са в размери, както следва:
1. петдесет лева месечно - за студентите през първата година на обучение;
2. шестдесет лева месечно - за студентите след първата година на обучение;
3. седемдесет лева месечно - за 10 студенти, показали най-висок успех през предходната година на обучение, при условие че не получават стипендията по т. 2;
4. деветдесет лева месечно - за не повече от 10 студенти през последната година на обучение, показали особени постижения в учебната и научноизследователската работа през предходните години, при условие че не получават стипендията по т. 2 или 3; 5. сто и петдесет лева месечно - за не повече от петима докторанти.
(2) Стипендии по ал. 1 се предоставят на учащите се след удостоверяване владеенето на български език с документ за успешно издържан изпит по български език в Тараклийския държавен университет или с диплома за завършено средно образование, когато оценката по български език е не по-ниска от "Много добър" 4,50.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Общият размер на средствата, които Министерството на образованието и науката предоставя ежегодно за стипендиите по ал. 1, се определя за съответната учебна година в зависимост от броя на обучаващите се студенти и докторанти и справка, предоставена от ректора на Тараклийския държавен университет, за студентите и докторантите, които отговарят на условията по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката предоставя средства за изплащане на стипендиите по ал. 1, т. 4 след мотивирано предложение на ректора на Тараклийския държавен университет, направено най-късно един месец преди началото на съответната учебна година.
(5) Средствата за стипендии на студентите се предоставят ежемесечно за 11 месеца за всяка учебна година, а на докторантите - ежемесечно за срока на обучение.
(6) Средствата за стипендии не се предоставят за времето, когато студентът е прекъснал обучението или когато повтаря учебна година, през която е получавал стипендия, с изключение на случаите на повтаряне поради болест, а на докторанта - за времето на удължаване срока на докторантурата. (7) Средствата за стипендии за последната година на обучение се предоставят на студентите до края на месеца, в който е определена първата дата за провеждане на последния държавен изпит или за защита на дипломна работа, съгласно учебния план.
(8) При условията и по реда на ал. 1 - 7 се осигуряват стипендии на студентите и докторантите в Тараклийския държавен университет считано от датата на влизане в сила на споразумението по ал. 1.
§ 6б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На студентите, докторантите и специализантите - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение в държавни висши училища и научни организации у нас по реда на чл. 68, ал. 6 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда на постановлението, определени за българските граждани.
§ 6в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Студенти - чужденци, приети за обучение в Република България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III), получават месечни стипендии в размер 135 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. Стипендиите на студентите за особени дарования, учредени с отделни актове на Министерския съвет, се определят в размер 95 лв.
§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) Стипендията на името на акад. Иван Дуйчев, учредена с Решение № 147 на Министерския съвет от 1987 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1987 г.; изм., бр. 98 от 1990 г. и бр. 83 от 1994 г.), се определя в размер 450 лв.
§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Докторантите по чл. 7, ал. 1, които към влизането в сила на § 6 от Постановление № 219 на Министерския съвет от 2006 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 70 от 2006 г.) са се обучавали в редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", получават считано от 29 август 2006 г. месечна стипендия в размер 250 лв. до завършване на обучението за срока на докторантурата съгласно учебния план.
§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Стипендиите на курсантите от висшите военни училища на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се отпускат при условия и по ред, определени от съответните министри.
§ 11. Отменя се Постановление № 206 на Министерския съвет от 1994 г. за държавните стипендии на студентите, аспирантите и специализантите (обн., ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1995 г., бр. 79 от 1996 г., бр. 79 от 1997 г. и бр. 5 и 83 от 1999 г.).
§ 12. (Попр. - ДВ, бр. 45 от 2000 г.) Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2000 г. Разпоредбата на чл. 1, ал. 2, т. 2 по отношение на студентите чужденци, приети по актове на Министерския съвет, се прилага от II семестър на учебната 2000/2001 г.
§ 13. Постановлението се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за висшето образование.
§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 19 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г.


(ОБН - ДВ, БР. 83 ОТ 2002 Г.) § 36. Отменя се § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г. и бр. 30 от 2002 г.), като до 1 януари 2003 г. паричната помощ за свободно наета квартира се изплаща за 10 месеца от учебната година в размер до 18 лв. месечно.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.) § 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2006 Г.) § 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, т. 2, която влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, и на § 9, т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 6 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г.) § 6. Разпоредбите на § 2, т. 1 и § 3 влизат в сила от 1 юли 2008 г., а разпоредбата на § 2, т. 2 - от 1 януари 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.) § 21. Навсякъде в Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.) думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2012 Г.) § 7. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.) § 23. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 62 от 2012 г.) навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2014 Г.) § 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2015 г.