Научни прояви и дейности

Научни прояви и дейности

2015 г.

1.  Академични пролетни четения – 2015. Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

2.  Академичен форум "Интегрална музикална теория - 2015"

Ръководител на проекта – доц. д-р Весела Бояджиева

3.  Докторантски четения – 2015 /научна конференция/

Ръководител на проекта – проф. д-р Емилия Коларова

 

Научни семинари

2015 г.

1. Музикално-терапевтични техники

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

2. Българската музикална култура между държавата и пазара

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

__________________________________________________________________________________________________________________________

Научни прояви и дейности

2014 г.

1. Академични пролетни четения - 2014 г. - Национална среща с  международно участие на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор от ВУ и СМУ, посветена на българския музикален авангард  

Ръководител на проекта - проф. д-р Анда Палиева

2. Академичен форум "Интегрална музикална теория - 2014"

Ръководител на проекта – доц. д-р Весела Бояджиева

3. Докторантски четения – 2014 /научна конференция/

Ръководител на проекта – проф. д-р Наташа Япова

4. Музикално-терапевтични техники – ІІ част. Уъркшоп и специализирани курсове.

Ръководител на проекта - проф. д-р Нева Кръстева

5. Органът като инструмент и органова интерпретация – ІІ част. Лекции, демонстрации, концерти; поддръжане на органите

Ръководител на поректа - проф. д-р Нева Кръстева

6.  Участие в международна конференция за пространствено аудио, Ерлангер, Германия

Ръководител на поректа - проф. д-р Андрей Диамандиев

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Научни прояви и дейности

2013 г.

1. Академични пролетни четения - 2013 г. - Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор от ВУ и СМУ.

Ръководител на проекта - проф. д-р Анда Палиева

2. Академичен форум "Интегрална музикална теория - 2013"

Ръководител на проекта - проф. д. изк. Томи Кърклисийски

3. Открити лекции: Димитър Ненов - Лазар Николов, семинар

Ръководител на поректа - проф. д-р Анда Палиева

4. Семинар "Музика и идентичности: български общности зад граница"

Ръководител на проекта - доц. д-р Мануела Бончева

5. Музикално-терапевтични техники. Уъркшоп и специализирани курсове.

Ръководител на проекта - проф. д-р Нева Кръстева

6. Органът като инструмент и органова интерпретация - лекции, демонстрации, концерти; поддръжка на органите

Ръководител на поректа - проф. д-р Нева Кръстева

Научни прояви и дейности

2012 г.

1. Научни семинари с теоретична и практическа насоченост

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

През 2012 г. са проведени:

-   Семинар на доц. д-р Горица Найденова „Традиционна та култура през погледа на етномузиколога;

-   Семинар на композитора Владимир Панчев (Виена): Доменико Тинторето, Жан-Жак Русо и австрийската съвременна музика в началото на 21 век (Wolfgang Supan, Wolfram Schurig);

-    Семинар на д-р Якос Деметриу (Кипър): Венецианската школа и ренесансовият авангардизъм;

-    Семинар на проф. д.изк. Кристина Япова : Музика и истина (1. Естетическо, етическо и логическо в музиката; 2. Музиката и проблемът за битието)

2. Академични Пролетни четения – 2012 г.

Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор от висшите и средни музикални училища

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

 

Участие в международни научни форуми

1. Европейска научна конференция на висшите училища – BASS 2012 – Копенхаген

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Информационно обслужване и реклама

1. JSTOR – База данни за научна информация

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

2. Портрети на Ректорите на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

3. Научно-информационни материали за дейността на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

 

 Научни конференции и семинари

1.  Научно-теоретична и практическа конференция, посветена на органното изкуство, с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Нева Кръстева

Съгласно своите цели, конференцията представи научни разработки и теми в областта на органологията и интерпретацията на музиката, предимно с богослужебен характер, от изток и запад. Едновременно с това бяха демонстрирани интерпретационни практики във взаимодействието на двете традиции. Конференцията и двата концерта – на новия учебен орган (закупен с целево отпуснати от МОМН финансови средства през 2008 г.) и на големия концертен орган (безвъзмездно ремонтиран от фирмата-производител на новия орган „Щайнхоф”) поставиха началото на активен културен обмен между представители на български и чужди музикални школи в органното изпълнителство и музикологията. Участието на лектори и изпълнители от Германия (Йенс Щайнхоф, проф. д-р Хилде Фай и др.), видни български музиколози и изпълнители, студенти от НМА (активно се изявиха над 30 души) придаде мащабност на събитието и предизвика широк обществен отзвук.

2. Научни семинари с теоретична и практическа насоченост (2010-2012)

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

Проектът се състои от 8 индивидуални модула на обучение. Всеки един от тях се ръководи от водещ специалист в областта си. Проектът има за цел да развие научните срещи и дискусии на академичната общност на НМА посредством гостуване на външни лектори – доказани имена в българската, световна и европейска музикална култура.

Чрез този проект се търси:

 • повишаване на качеството на обучение чрез запознаване с различни системи, школи и практики в една и съща област;
 • превръщане на НМА в център за научно сътрудничество на музикологичната и музикалнотворческата колегия;
 • повишаване на научния престиж на НМА;
 • представяне на големи личности в музикалното изкуство и наука на България, които са преподавали и преподават в НМА.

През октомври-ноември 2010 г. бяха осъществени първите два модула на проекта:

 • Семинар на тема „Стара българска музика”, лектор проф. д.изк. Светлана Куюмджиева – световно известен учен-медиавист, БАН;
 • Практически курс върху композиционни техники на ХХ век, лектор проф. Димитър Тъпков, Доктор хонорис кауза на НМА.

Двете научни прояви преминаха при голям интерес от страна на академичната общност, като бяха посетени и от преподаватели, студенти и ученици от други институции.

3. Семинар „Най-нови произведения на австрийски композитори”, лектори композиторът Владимир Панчев и музиколожката д-р Албена Найденова (Виена).

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

Семинарът запозна студентите и преподавателите от НМА с някои най-нови творби на австрийски композитори от различни поколения, като разшири информацията и представите за музиката на съвременната ни епоха, както и за специфичните съвременни подходи в нейното изпълнителско интерпретиране и музиколожко анализиране и представяне. Композиторът Владимир Панчев представи най-нови творби от австрийски автори, прозвучали в звукозапис. Д-р Албена Найденова, с клавирен съпровод на Владимир Панчев, изпълни произведение на Р. Фукс, на което направи и музиколожки анализ.

4. Семинар – старинни клавирни инструменти и интерпретация

Ръководител на проекта: проф. Даниела Андонова

Целта на проекта е запознаване на студентите от НМА с конструкцията, особеностите и изразните възможности на предшественика на съвременното пиано – инструмента хамерклавир и неговото използване в практиката на някои съвременни концертиращи артисти. Откритите уроци позволиха на голям брой интересуващи се от старинна музика да се запознаят с някои аспекти в интерпретацията на музиката, писана за старинни инструменти и изпълнявана на тях. Лекторите Галина Драганова и Василий Илисавский са доказали своите качества и познания в областта на старинната музика и имат международна изпълнителска кариера като пианисти и изпълнители на старинни инструменти. Вторият етап на проекта продължава през есента на 2010 г.

5. Цикъл академични семинари по медийна композиция

Ръководител на проекта: проф. Иво Керемидчиев

Проектът беше реализиран през учебната 2009-2010 г. като междинно звено в системата от инициативи за въвеждането на обучение по медийна композиция в музикалното образование в България. Той интегрира тематичните семинари от 2007-2009 г. с утвърдената от Академичния съвет магистратура в тази област. Смисълът на проекта е утвърждаване на един постоянен курс на обучение по медийна и филмова музика и композиция.

Бяха осъществени следните дейности:

 • напълно бе обновена лекционната и работната база на семинара, съответно на бъдещата магистратура;
 • разработена беше концепция за начина на работа и поддръжка на три специализирани работни места за музикално-медийно творчество и композиция;
 • проведени бяха четири учебни сесии за уч. 2009-2010 г.;
 • сформирана беше постоянна учебна група от 6 постоянни участника – ядрото на бъдещата магистратура;
 • проведено беше специализирано обучение за подготовката на поддържащ преподавателски състав в областта на медийната композиция, с оглед бъдещото му функционално използване в рамките на магистратурата по медийна композиция.

6. Научно и практическо участие в работата на 26 конгрес на звукорежисьорите – Лайпциг-2010

Ръководител на проекта: проф. Иво Керемидчиев

Участието на преподавателите от НМА проф. Иво Керемидчиев, гл. ас. Кремена Ангелова и ас. Павел Стефанов е по лични покани от Европейското сдружение на звукорежисьорите (VDT). Осъществени бяха контакти с водещи професионалисти от практиката, както и от образователния и международен център към VDT. Участието в конгреса представлява нов етап в усилията за изграждане на интензивен международен академичен обмен в областта на висшето образование по звукорежисура. Конгресът има своята положителна роля за обучението и развитието на преподавателския състав (двамата асистенти са и докторанти в НМА) в една специфична и модерна среда на музикалното образование.

7. „Алтернативна академия” (образователни прожекции), проект на Илия Граматиков – студент в ТКДФ.

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

Проектът Алтернативна академия” е дългосрочна инициатива и включва образователни прожекции, съпроводени с представяне на прожектираните творби и дискусии, предоставящи възможности за интелектуално-творчески изяви на студентите и докторантите с теоретични специалности. През периода януари-юни 2010 г. бяха представени 8 творби от автори на ХХ и ХХІ век в съвременни музикално-сценични реализации. Интересът и оживените творчески дискусии доказаха, че тези инициативи са вече утвърдена форма на извънаудиторна работа. Стимулирани бяха интереси в музикалноизследователската и теоретична дейност на студентите. Подкрепена беше извънаудиторната активност и се създаде академично-творческа атмосфера на студентите от теоретични специалности. С депозирането на наличните записи и закупуването на нови бе обогатен аудио-визуалният фонд на фонотеката на НМА.