Правила и показатели

 

ПРАВИЛА за условията и реда на планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево и

включени в бюджета на НМА “Проф. Панчо Владигеров” за научната и художественотворческа дейност

 

СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научната и художественотворческа

дейност по проекти, субсидирани целево от МОН