За центъра

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

  

АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР

ЗА НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

І. Академичният център за научна и художественотворческа дейност представлява:

1. ОТВОРЕНА СТРУКТУРА, която включва:

 • представители на академичния състав от всички факултети;
 • докторанти;
 • студенти.

2. НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ се осъществява в катедрите и се координира от техните ръководители.

ІІ. ЦЕЛИ

 • да стимулира и подпомага научната дейност на НМА;
 • да популяризира художественотворческите достижения в НМА;
 • да работи за съхранението на националното културноисторическо и духовно наследство.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Съвеменна научна работа по проблемите на българската и световната музикална култура:

 • създаване на нови научни знания и/или научноприложни продукти;
 • организиране и провеждане на научни конференции, семинари, работни срещи и др.  – академични, с национално и/или международно участие;
 • реализиране на съвместни научни проекти с други сродни висши училища в България и чужбина;
 • стимулиране и подкрепа на млади таланти – докторанти, студенти и специализанти, за участие в научната и художественотворческата дейност на НМА.

2. Информационна, популяризаторска и пропагандаторска дейност във връзка със:

 • значими процеси, явления, творчески факти и личности в българската музикална култура;
 • функционирането на българската музикална култура като част от европейското културно пространство;
 • съвременното значение, функциите и дейността на Националната музикална академия.

3. Издателска академична дейност:

 • публикуване на научни трудове, учебници, учебни помагала и др.;
 • периодични издания (годишник/сборник) с научни изследвания на преподаватели, докторанти, студенти;
 • издаване на творческа продукция – композиционни творби, аудио и видеозаписи;
 • издание на информационен бюлетин за дейността и постиженията на НМА.

4. Координационна и организационна дейност във връзка с:

 • подготовка на проекти за научна и художественотворческа дейност за участие в сесиите на НМА за целево финансиране;
 • работа по утвърдените от Конкурсната комисия на НМА проекти за научна и художественотворческа дейност;
 • подготовка на проекти за участие в конкурси извън целевото финансиране от държавния бюджет;
 • подготовка на проекти за участия в международни програми и конкурси;
 • активен обмен на мисли и идеи с възможно най-голям кръг от академичния състав, студентите и докторантите за търсене на нови, актуални и продуктивни форми на работа на Академичния център за научна и художественотворческа дейност.

ІV. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Академичният център за научна и художественотворческа дейност се представлява от замeстник-ректора по научноизследователската дейност.

2. Документите и материалите, свързани с неговата дейност се приемат и съхраняват в Учебния отдел на НМА.