Формуляр за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

У К А З А Н  И Я

При кандидатстване за финансиране на проект, съгласно

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКАТА, ПЛАНИРАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

В сила от 01.01.2017 г.

Приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.

 

се подава следния комплект документи:

1.  Попълнен типов формуляр, който се изтегля от сайта – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (едната от външен рецензент);

3. Предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

 

В конкурсите за финансиране на проекти за научна или художественотворческа дейност могат да участват отделни преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти, студенти и колективи от държавното висше училище.

Ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от висшето училище с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, който притежава образователната и научна степен "доктор" или заема академичната длъжност "доцент" или "професор".

Ръководителят и членовете на научноизследователския или творческия колектив не могат да бъде членове на комисията по чл. 10, ал. 2 от наредбата.