Проф. д-р Лидия Литова-Николова

Проф. д-р Лидия Литова-Николова е преподавател по български музикален фолклор, с повече от 35 години преподавателски стаж по специалността. Член е на Академичния съвет на НМА, на СБК – секция „Музиковеди”. Била е повече от 10 г. завеждащ-катедра „История на музиката и етномузикология” в НМА (до 2008 г.), член на СНС към ВАК, член на експертен съвет по образованието към Министерство на културата, на комисия по фолклор към МОН. Била е многократно член на жури на националните събори за народно творчество в Копривщица, както и на местни събори-надпявания. Има голям брой лични записи на автентичен фолклор от различни райони на България. Участвала е в радио- и телевизионни предавания, била е редактор на учебно-методически трудове по проблемите на българската музика. Тя е научен ръководител  и рецензент на много специализанти, дипломанти, докторанти и хабилитационни трудове в НМА, СУ, ЦИУУРК. Има многобройни участия с доклади у нас и в чужбина в научни конференции и симпозиуми. Носител е на награди на СБК за музиковедски труд за 1989 г. и за музиколожко творчество „Книга на годината 2000”.

Основни акценти в научно-изследователската й дейност са: дисертационният труд „Влияние на припевите върху процеса на формообразуване в част от обредните песни” (С., 1974), учебници „Българска народна музика” (С., 1982, 1988, 1995, 2000) и „Христоматия по българска народна музика” (С., 1988), монографията „Регионалното като обект на изследване в българската музикална фолклористика” (С., 1996), множество публикации за: учебната дисциплина българска народна музика, методологията на диалектните проучвания, историята на българската музикална фолклористика, съвременните вокални и инструментални практики върху основата на традиционния музикален фолклор, интербалканските музикалнокултурни взаимодействия, обредните народни песни като компоненти на обредната семантика и др. Трудът й – Lydia Litova-Nikolova. Bulgarian Folk Music. Bulgarian Academic Monographs (9). Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 2004, е научно изследване, което предлага широкообхватна разработка на проблема за музикалнофолклорните диалекти в България. В него за първи път е представена в пълния й обем историята на българската музикална фолклористика – от начални стъпки до най-нови публикации, при което изследователските направления и съвременните етномузиколожки проблематики са интегрирани в световното музикознание.

« Назад